Tjänster

Vad vi gör

Föreningsförsäkringar har hand om såväl upphandling och uppstart av nya grupplösningar som den löpande driften, marknadsföringen och administrationen av försäkringen. Vi bistår bl a med:

▷ Framtagning av offertunderlag, upphandling av försäkringslösningar och utvärdering av offerter.


▷ Administration och koordinering kund / organisation / försäkringsgivare. Upprätthållande av försäkringsregister, nyteckning och uppdatering.


▷ Hantering av och uppföljning kring besiktningar,

skadeanmälningar och skadereglering.


▷ Planering och genomförande av kurser, informationsmöten och konferenser.


▷ Försäkringskansli med råd, stöd och kundservice till enskilda föreningar och regionkontor.


▷ Utbildnings- och informationsmaterial kring försäkringsskydd och skadeförebyggande arbete.


▷ Premiedebitering, avprickning och bokföring.


▷ Sammanställning av skadestatistik och skadeanalys. Återrapportering till intresseorganisation.

Två grupplösningar

Idag förmedlar vi två grupplösningar:

BYGDEGÅRDSFÖRSÄKRINGEN

1400 försäkringstagare


BYGDEGÅRDARNAS

RIKSFÖRBUND

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN

2100 försäkringstagare


SVERIGES

HEMBYGDSFÖRBUND

Försäkringsskydd

Försäkringsskydd vi förmedlar idag:

Byggnadsförsäkring

Lösegendomsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Tilläggsförsäkringar


Grupplösningar med föreningsmedlemmarna i fokus.

Klagomålshantering
Om du har klagomål på försäkringsförmedlaren så kan du framföra dessa till klagomålsansvarig som är
Carolina Svensson. Klagomål handläggs skyndsamt och kostnadsfritt. Om ett klagomål inte tillmötesgås, får kunden en motivering till detta. Det finns även möjlighet för kunden att begära att domstol prövar ett ärende. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvist. Tvist om värdet av viss skada kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom.


Telefon: 0200-22 99 99 / 0200-22 00 55
E-post: carolina@foreningsforsakringar.se